UBYTOVACÍ ŘÁD HOTELU MARIÁNSKÝ DVŮR UHERSKÉ HRADIŠTĚ

provozovaný obchodní společností KARIN GASTRO s.r.o., se sídlem Panská 25, 686 04 Kunovice, IČO: 06496199, DIČ: CZ06496199, která je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod spisovou značkou C 102415.

Každý zájemce (dále jen host) o ubytování a další služby hotelu se zavazuje dodržovat tento ubytovací řád:

 1. Každý host je povinen před poskytnutím ubytování předložit na recepci hotelu svůj průkaz totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas nebo jiný platný doklad). 
 2. Pokud není písemně či jinak dohodnuto, platbu za služby hotelu je host povinen uhradit v hotovosti nebo platební kartou dle platného ceníku v den nastoupení ubytování.
 3. Host po přihlášení obdrží klíč od pokoje. Za ztrátu, či zničení klíče, je hostovi účtován poplatek ve výši 100 Kč. Host je povinen předejít ztrátě klíče, zabezpečit ji proti odcizení a vyvarovat se zapůjčení klíče osobám, které nejsou v hotelu ubytovány. 
 4. Není – li jiná dohoda, ubytuje hotel hosta v den příjezdu od 14:00 – 22:00 hod.
 5. Host je povinen uvolnit pokoj v den odjezdu nejpozději do 10:00 hod., nebyla – li ubytovací doba s hostem předem dohodnuta jinak. Pokud host opustí hotel později nebo zde ponechá své věci, bude mu naúčtována cena ubytování v plné výši za další den, nedohodne – li se předem jinak.
 6. Ubytování nebude poskytnuto osobám postiženým infekčním onemocněním, kožními parazity. Osobám zahmyzeným a odpor budících, osobám pod vlivem alkoholu nebo pod vlivem omamných látek.
 7. Hotel může ve zcela mimořádných případech nabídnout hostů jiné než sjednané ubytování, pokud se toto ubytování výrazně neliší kvalitou a cenou od potvrzené objednávky.
 8. Požádá – li host o prodloužení ubytování, může mu hotel nabídnout i jiný pokoj než ten, ve kterém byl původně ubytován.
 9. Host má právo užívat prostory vyhrazené k ubytování a jiné prostory určené hostům.
 10. Host má možnost využít k uložení svých cenností, peněz a osobních dokladů trezor, který se nachází v každém hotelovém pokoji. Pouze za peníze a cennosti uložené v trezoru na recepci přebírá odpovědnost hotel, a to na základě písemně a vzájemně podepsaného soupisu úložky.
 1. Host souhlasí s tím, že do jeho pokoje, po dobu trvání pronájmu, má právo vstupovat za účelem plnění svých pracovních povinností pokojská, údržbář, případně recepční nebo manažer hotelu.
 2. Host je povinen se ihned po příchodu do vyhrazených ubytovacích prostor přesvědčit o úplnosti vybavení a jeho stavu, případně poškozené vybavení bezodkladně nahlásit na recepci hotelu. V případě jakékoliv škody na vybavení zjištěné během ubytování je host rovněž povinen ohlásit na recepci hotelu.
 3. Po ukončení pobytu je host povinen nahlásit veškerou konzumaci z minibaru na recepci hotelu. V opačném případě mu bude tento doplatek zaslán fakturou nebo stržen z platební karty udané při ubytování.
 4. Chce – li host přijmout na svém pokoji návštěvu, zaznamená ji v ubytovací knize na recepci hotelu. V případě setrvání návštěvy v době nočního klidu od 22:00 hod. do 06:00 hod. je tato osoba povinna doplatit rozdíl v ceně ubytování za pokoj podle platného ceníku. Pokud tak neučiní anebo odmítne poskytnout identifikační údaje, může být z hotelu vykázána. 
 5. Hostovi není dovoleno jakkoli přemísťovat zařízení pokoje a provádět jakékoli zásahy do vybavení a rozvodných sítí. Host může v pokoji z bezpečnostních důvodů používat pouze elektrické spotřebiče k jeho osobní hygieně a spotřebiče s malým příkonem sloužící k jeho potřebě.
 6.  Host je povinen dodržovat od 22:00 hod. do 06:00 hod. noční klid a nesmí omezovat ostatní ubytované hosty. Se souhlasem provozovatele mohou být v prostorách hotelu organizovány společenské akce i po 22:00 hodině, a to v prostorách k tomu určených.
 7. Z bezpečnostních důvodů není vhodné nechávat děti do 10 let bez dozoru dospělého na pokoji, na chodbách a dalších společných prostorách hotelu. Rodiče batolat a malých dětí jsou odpovědni za dodržování čistoty v ubytovacích a jiných prostorách hotelu. Jedná se zejména o ochranu postelí před znečištěním dětmi, které nejsou dosud schopny dodržovat osobní hygienu.
 8. Není dovoleno brát na pokoj zvířata, pokud nebyla evidována při příjezdu hosta.
 9. Parkování vozidel je dovoleno na místech k tomu určených. Hotel neodpovídá za zcizení, případně poškození motorových vozidel ponechaných v podzemní garáži. Hotel nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené hostem třetím osobám v podzemní garáži hotelu. Hotel si vyhrazuje právo požadovat a vyúčtovat škodu, jež vznikne na majetku hotelu vozidlem hosta.
 10. Pokud se smluvní strany dostanou do situace, že nebudou schopny plnit závazky ze smlouvy vyplývající z důvodu vyšší moci, což jsou okolnosti, které nebylo možné předvídat, či se jim vyhnout a jsou mimo jejich kontrolu, pak je jejich odpovědnost vyloučena a nemají povinnost k náhradě škody.
 11. Úklid provádí pokojské denně ve všední dny od 08:00 hod. do 14:00 hod. Výjimku tvoří víkendy (sobota, neděle) a státem uznávané svátky, kdy pokojová služba nemusí být poskytována. V tomto případě hostům přiměřenou pomoc poskytne recepční (výměna ručníků, vynášení odpadků, doplnění hygienických prostředků…).

STORNO PODMÍNKY

V případě zrušení rezervace si hotel vyhrazuje možnost využít následující storno podmínky pro jednotlivce: 

 • zrušení rezervace do 3 dnů před zahájením pobytu bez poplatku;
 • zrušení rezervace 3–1 den před zahájením pobytu 50 % z ceny první noci;
 • zrušení rezervace v den zahájení pobytu, případně nezrušení rezervace 100 % z částky za první noc.

Potvrzení rezervace pobytu host stvrzuje, že byl seznámen se storno podmínkami a respektuje je.

Skupinové objednávky a rezervace v období LFŠ a Slavnosti vína podléhají individuálním storno podmínkám.

JE ZAKÁZÁNO:

 • nosit zbraň a střelivo nebo je jinak přechovávat ve stavu umožňujícím jejich okamžité použití;
 • držet, vyrábět nebo přechovávat omamné a psychotropní látky nebo jedy, nejde – li o léčiva, jejichž používání bylo hostu předepsáno lékařem;
 • KOUŘIT uvnitř ubytovacích a jiných prostorách hotelu kromě míst k tomuto účelu vyhrazených.

Hotel má právo od smlouvy s hostem odstoupit i během jeho pobytu, jestliže host hrubě porušuje povinnosti stanovené ubytovacím řádem nebo v ubytovacích prostorách hrubě porušuje dobré mravy. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na pohledávky hotelu v této smlouvě vzniklé.

V případě odstoupení od smlouvy o ubytování si hotel vyhrazuje právo vyzvat hosta k opuštění ubytovacích prostor i hotelu.

DOPLŇKOVÉ INFORMACE

Provozní doba recepce: od 7:00 hod. do 22:00 hod.

Snídaně a místní poplatky jsou zahrnuty v ceně ubytování. Parkování je možné pouze městské, rezervace není možná.

Snídaně pro hotelové hosty:

Snídaně se podávají v lobby baru v 1.NP v následujících časech:

 • pondělí–pátek: 7:00 – 9:30
 • sobota–neděle a svátky: 7:30 – 10:00

V celém hotelu je připojení k wifi zdarma. Heslo Vám sdělí zaměstnanci recepce. V případě výpadku nebo technické závady se připojení nemusí zdařit. Závadu řešíme v co nejkratším termínu s poskytovatelem služby.